333003451 lub 502511448

Wymiana i zwroty

1. Zwroty lub wymiana towaru.

Jeśli zakupiony towar wymaga zwrotu lub wymiany uprzejmie prosimy o odesłanie go na adres:
Mgolf.pl
ul: Plac ratuszowy 4
43-300 Bielsko Biała

Przed wysłaniem produktu prosimy nas o tym poinformować drogą e-mailową. W przesyłce ze zwracanym towarem powinien znajdować się paragon lub faktura. Bez paragonu lub faktury nie będziemy mogli zwrócić pieniędzy lub dokonać wymiany towaru na inny.

2. Zwrot uszkodzonego towaru.

Uszkodzony produkt, który został zwrócony i jest objęty gwarancją zostanie odesłany do producenta by miarę możliwości został naprawiony. Jeśli produkt nie może być naprawiony to zostanie wymieniony na nowy.

Producenci towarów sprzedawanych w sklepie mgolf.pl zastrzegają sobie prawo do naprawy towaru w 28 dni od daty dostawy.

3. Awarie wózków elektrycznych, GPS i mierników dystansu.

Ze względu na techniczny charakter niektórych wózków elektrycznych, urządzeń GPS i mierników dystansu każdy zwrot powinien zawierać dokładny opis usterki. Opis usterki zostanie użyty w bezpośrednim kontakcie z producentem, który będzie w stanie zaoferować specjalistyczne porady i zdecydowanie przyspieszy cały proces naprawy towaru.

4. Jeśli chcę anulować zamówienie i życzę sobie zwrot pieniędzy to jak długo będę czekał na przelew?

Po otrzymaniu informacji na e-mail kontak@mgolf.pl o prośbie zwrotu pieniędzy, sklep ma czas do 14 dni na przelew zwrotny.

5. Czy mogę zwrócić każdy przedmiot?

Możesz zwrócić każdy przedmiot z wyjątkiem towarów, który został użyty. Należy pamiętać, że nie oferujemy usługi testowej produktu.

6. Inne informacje

Jeśli otrzymałeś prezent lub voucher z produktem, który zwracasz to należy w przesyłce również zwrócić materiały promocyjne. Niezastosowanie się do tego zalecenia spowoduje brak możliwości zwrotu.

7. Czy mogę zwrócić moje produkty do sklepu?

Tak, jeśli jest to wygodniejsze dla siebie, możesz zwrócić przedmioty do naszego biura. Jeśli kupiłeś przedmioty za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za pośrednictwem naszego zespołu telesprzedaży, należy przedstawić dowód zakupu. Szczegółowe informacje na temat najbliższego sklepu, kliknij tutaj. Przed wizytą uprzejmie prosimy skontaktować się ze sklepem pod numerem telefony (33) 300 34 51.
ZWROT/WYMIANA TOWARU
a) Odstąpienie od umowy i zwrot towaru przez konsumenta

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ww. Ustawy.
Dodatkowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, przesyłając go do Sklepu.
Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

b) Zwrot/wymiana towaru w innych sytuacjach
7.1 Niezależnie od innych uprawnień, Klient ma ponadto prawo do wymiany lub zwrotu zakupionego w Sklepie, a odebranego w siedzibie Firmy towaru w terminie do 14 dni od daty jego odbioru, jeżeli:
jego stan wskazuje na to, że był używany przed zakupem
różni się od opisu/zdjęć prezentowanych na stronie www.mgolf.pl
rozmiar obuwia lub odzieży jest nieodpowiedni i uniemożliwia właściwe użytkowanie
sprzęt zamawiany w zestawach lub w większej niż 1szt. ilości jest niekompletny, brakuje jego części lub jest ona zniszczona/uszkodzona
7.2 Zwrotowi/wymianie nie podlegają m.in. piłki golfowe, które po dostarczeniu zostały użyte, a także inny sprzęt, który w wyniku użytkowania stracił swoje właściwości lub został uszkodzony (wyjątek stanowić może osobna umowa Firmy z Klientem zawarta przed sprzedażą).

7.3 Klient ma prawo wyboru czy zakupiony towar ma być wymieniony czy zwrócony. W razie konieczności dokonania przez Sklep zwrotu pieniędzy, Klient wybiera dogodną dla siebie formę dokonania tego zwrotu.

7.4 Przy wymianie towaru Klient ma prawo zdecydować, czy chce otrzymać tą samą czy też inną wersję danego produktu.

7.5 Możliwa jest wymiana sprzętu na inny model, jednak o wartości nie większej niż ten wymieniany.

7.6 Przy wymianie sprzętu na droższy Klient musi pokryć różnicę w cenie droższego i wymienianego modelu; analogicznie nadwyżka przy wymianie na sprzęt tańszy jest zwracana na konto wskazane przez Klienta.

7.7 Przy zwrocie/wymianie towaru Klient ma obowiązek wysłać na adres firmy sprzęt, który chce zwrócić, na swój koszt.

7.8 Przy wymianie towaru wysyłamy towar na nasz koszt paczką Priorytetową Poczty Polskiej.

7.9 Przy zwrocie towaru Klient otrzymuje rekompensatę w wysokości kwoty, jaką zapłacił za dany towar (w tym koszty przesyłki, jakie Klient faktycznie poniósł).

7.10 Jeśli sprzęt nie spełnia warunków zwrotu/wymiany lub jego stan wskazuje na to, że był on używany po dostarczeniu do klienta, towar jest odsyłany do Klienta na koszt Klienta.
7.11 Ograniczenia opisane powyżej w pkt 7.1- 7.10 nie dotyczą zwrotu dokonywanego zgodnie z literą a) powyżej, w zakresie dozwolonym przez Ustawę.
7.12. Niezależnie od innych uprawnień, Klient ma ponadto prawo do wymiany zakupionego w Sklepie i nieodebranego w siedzibie Firmy towaru w terminie do 10 dni od wydania rzeczy, jeżeli zakupiony towar lub towary znajdują się w kategorii Odzież.
7.13 W przypadku opisanym w pkt 7.12. Klient powinien przesłać do Sklepu Oświadczenie, dalej Oświadczenie Zwrotne (w tym poprzez email lub formularz zwrotu dostępny po zalogowaniu na koncie Klienta), wyrażające chęć dokonania zwrotu lub wymiany na tej podstawie.
7.14 Oświadczenie Zwrotne powinno zawierać produkt(y) wymienione z nazwy, a jeśli to możliwe koloru, rozmiaru i innych cech je opisujących:
a) które Klient chce wymienić z uprzednio otrzymanych
b) na które to produkty Klient chce dokonać wymiany, a także wskazywać adres, pod którym taka wymiana może zostać zrealizowana przez Sklep.
7.15 Wyboru formy i treści Oświadczenia Zwrotnego dokonuje Klient.
7.16 Niezależnie od postanowień pkt 7.12 – 7.15 Klient ma prawo do przekazania w wydrukowanej formie pisemnej oświadczenia woli, przesyłanego przez Sklep na życzenie Klienta poprzez email.
7.17 Po przekazaniu Sklepowi przez Klienta Oświadczenia Zwrotnego, Klient jest informowany przez Sklep, czy akceptuje wymianę na inny produkt(y) w ramach oferty Sklepu lub inny(e) w niej niebędący(e) oraz ile dni upłynie do czasu wysłania powtórnie produktów, które Klient wybrał w Oświadczeniu Zwrotnym.
7.18 Przy wymianie na towar(y) o łącznej identycznej cenie, jak wymieniany(e), żadne dodatkowe opłaty nie są pobierane od Klienta.
7.19. W przypadku wymiany na towar(y) o łącznej cenie różnej, niż ten(te), wskazany(e) w Oświadczeniu Zwrotnym obowiązuje pkt 7.6 Regulaminu.
7.20 Po akceptacji przez Sklep wymiany, Sklep wysyła do Klienta przesyłkę zawierającą towary, które ten wybrał w Oświadczeniu Zwrotnym (dalej Przesyłka Zwrotna) na swój koszt, przy użyciu zewnętrznej firmy przewozowej, wybranej przez Sklep.
7.21 Brak akceptacji przez Sklep Oświadczenia Zwrotnego nie wyłącza praw Klienta wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a opisanych dodatkowo w punkcie 3 podpunkt a) Regulaminu.
7.22 Klient ma prawo zdecydować, czy chce odebrać Przesyłkę Zwrotną przez 10 kolejnych dni roboczych od momenty jej wysłania przez Sklep, w zgodzie z pkt 3.20, w miejscu wskazanym w Oświadczeniu Zwrotnym, o czym informuje Sklep w osobnym oświadczeniu woli, w formie ustnej, pisemnej drukowanej dostarczonej dowolnym środkiem do siedziby Sklepu lub poprzez email.
7.23 W przypadku nieodebrania przez Klienta Przesyłki Zwrotnej w miejscu wskazanym Oświadczeniu Zwrotnym w ciągu 10 kolejnych dni roboczych od momentu nadania przesyłki przez Sklep, ten ma prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku Klienta wg postanowień pkt 7.12 – 7.20.
7.24 W szczególności, w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o nieodbieraniu Przesyłki Zwrotnej w zgodzie z pkt 7.22 oraz poinformowaniu Klienta przez Sklep o niemożności dokonania wymiany w zgodzie z pkt 7.17, wysłana uprzednio Przesyłka Zwrotna jest zwracana do siedziby Sklepu na koszt Sklepu.
7.25. Podejmując decyzję z pkt 7.22 o odbieraniu Przesyłki Zwrotnej, Klient zobowiązuje się ponadto do wydania doręczającemu tęże przesyłkę pracownikowi firmy wskazanej przez Sklep w pkt 7.20 oraz zawierającej wszystkie towary, które Klient wskazał w Oświadczeniu Zwrotnym jako te, które chce wymienić.
7.26 Odebranie przez Klienta Przesyłki Zwrotnej w miejscu wskazanym Oświadczeniu Zwrotnym nie wyklucza praw i obowiązków Klienta zapisanych w pkt 7.12 – 7.26.
7.27 Ograniczenia opisane powyżej w pkt 7.12- 7.27 nie dotyczą zwrotu dokonywanego zgodnie z literą a) powyżej, w zakresie dozwolonym przez Ustawę.

8. Polityka sklepu w sprawie zwrotów i odstąpienia od umowy.
Dokonując zwrotu uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go nam na e-mail kontakt@mgolf.pl:

„OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

podpis konsumenta”
Gotowy wzór odstąpienia od zakupu możecie Państwo pobrać z załącznika na samym dole strony.

Masz prawo do wymiany towaru bez podania przyczyny pod warunkiem, że przedmiot nie był używany. Wszystkie produkty wadliwe na życzenie klienta zawracamy do naprawy w ramach gwarancji producenta.
Do każdego zwrotu należy dołączyć dowód zakupu.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Umowy trwa od złożenia zamówienia przez konsumenta do dostarczenia zamówionego towaru przez sklep internetowy Mgolf.pl

W sytuacjach konfliktowych Sklep będzie dążyć do ich polubownego załatwienia. W sytuacji kiedy Klient i Sklep nie dojdą do porozumienia zachęcamy do skorzystania z mediatora:
Infolinii Konsumenckiej dostępnej pod bezpłatnym numerem telefonu 800 889 866 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Infolinia ta działa pod opieką Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Fundacji Konsumentów i służy swoją darmową pomocą wszystkim konsumentom.
Miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – czyli jednostek, które powstały w celu zajmowania się indywidualnymi sprawami konsumentów.
Gdy jednak okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał sąd.

Gotowy wzór odstąpienia od zakupu możecie Państwo pobrać z poniższego załącznika.Odstapienie_natychmiastowe

Copyright © 2014 - 2018 MGolf.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone. Twój profesjonalny sklep golfowy.